Strawberry Creek's Freza Niņo

Colour: White&Black

Day 5
3 weeks old
3,5 weeks old
   
4,5 weeks old
6,5 weeks old