Strawberry Creek's Focus on Me

Colour: White&Black

Day 5
3 weeks old
   
3,5 weeks old
4,5 weeks old
6,5 weeks old