Strawberry Creek's Fragola Fanny

Colour: White&Black

Day 5
3 weeks old
 
3,5 weeks old
 
4,5 weeks old
6,5 weeks old